An Músgraiġeaċ

Bulletín do Ċáiɼde Ṁúſgɼaiġe

ɼoghnaigh cló

An Músgraiġeaċ Uiṁir 7

Cláɼ

 • 1 Doɼaſ Feaſa Fiafɼaiġe
 • 4 Sgeilmiſ
 • 6 Pádɼaig Ó Loingſiġ
 • 8 An Ġaeluinn Atá Beo
 • 11 Cnuaſaċt ón gCumaɼ
 • 13 A Ċaɼa Ġlic
 • 14 Más Pearsa Thu
 • 15 Leitɼeaċa
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaċ 01
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 02–03
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 04–05

Leathanach 6

An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 06–07

Pádɼuig Ó Loingſiġ
Pead Buiḋe

Saṁluiġeann a lán daoine guɼ Ċiaɼɼaiġeaċ guɼḃ eaḋ Pead Buiḋe, aċ níoɼḃ eaḋ. Iſ fíoɼ guɼ ṫug ſé fuɼṁóɼ a ẛaoġail i gCiaɼɼaiġe, aċ iſ aɼ Cúil (i mbaɼɼa Ġoɼt na Tiobɼadan i mBaile Ṁúiɼne) a ɼugaḋ é. Pádɼuig Beag a ṫugṫí aɼ a aṫaiɼ, aguſ de ṁuinntiɼ Ċɼuaḋlaoiċ ab eaḋ a ṁáṫaiɼ.

Ní ɼaiḃ puinn de ġɼéiṫɼe an tſaoġail acu, aguſ ḃí muiɼġean ṁóɼ [ſic; ? ɼecte móɼ] oɼṫa. D'aiſtɼiġeadaɼ ſiaɼ go paɼɼóiſte Ċill Ġaɼḃáin ſaɼa ɼaiḃ an ċlann tógṫa i n‑aon ċoɼ. D'ḟanadaɼ ṫiaɼ. Iſ deacaiɼ a ɼáḋ le cɼuinneaſ caṫin a ṫuit an méid ſin amaċ, aċ deallɼuiġeann an ſgéal go ɼaḃadaɼ gaḃṫa ſiaɼ ɼoinnt ḃlianta ſaɼa dtáinig an Goɼta Móɼ.

Leaṫanaċ 7

Iſ áiɼiṫe guɼ folcaḋ Pead i dtobaɼ na naoi mbéiṫe, maɼ ṫoſnuiġ ſé aɼ ḟiliḋeaċt a ḋéanaṁ ſaɼa ɼaiḃ ſé in' ḟeaɼ i n‑aon ċoɼ, geall leiſ. 'Na ṫeannta ſan, ana-ċeoltóiɼ ab eaḋ é: ẛeinneaḋ ſé an ḟeadóg aguſ an ṗíob ṁóɼ aɼ ḟeaḃaſ an doṁain. Ḃí dɼioṫáiɼ aige aɼ n‑a dtugṫí Doṁnaillín an Éadain, aguſ file ab eaḋ é, leiſ, i dtaoḃ iſ náɼ ḃac ſé puinn le filiḋeaċt.

Maɼ ḃáɼɼ aɼ an dá ḃuaḋ a ḃí ag Pead—máſ báɼɼ iſ cóiɼ a ṫaḃaiɼt aiɼ,—do ḃí buaḋ leiġiſ aige, le neaɼt oɼṫaiḋeaċa. Ḃí ana-ġlaoḋaċ aɼ an gcéiɼd ſin ſa tſeana-ẛaoġal, maɼ ní ɼaiḃ aon áḋḃaɼ doċtúiɼí ann. I ſúil na hóɼdóige a ḃí an leiġeaſ ag Pead. Leiġiſeaḋ ſé teinneaſ fiacal, aguſ ſeó geaɼánta náċ é, leiſ an óɼdóig. Deiɼidíſ náɼ ġáḋ ḋo aċ claḃtóg baiſe a ḃualaḋ aɼ ẛeana-ſtaigín capaill a ḃeaḋ aɼ na pící leiſ an mbáſ nuaiɼ a ḋéanfaḋ gillín gɼoiḋe cumaſaċ luaimneaċ de.

Feaɼ móɼ óil ab eaḋ é, aguſ b'ḟeaɼɼ leiſ taoſgán diġe ná laḋaɼ aiɼgid maɼ ḋíolaiḋeaċt aſ a ẛaoṫaɼ. D'ḟág ſan boċt dealḃ é, aċ 'na ḋiaiḋ ſan, nuaiɼ ná ɼaiḃ bólaċt aɼ ċnoc aige, ḃí ſuaiṁneaſ aɼ ſop aige.

Ṫagaḋ ſé iſteaċ go Cúil Aoḋa, tɼeaſna na gcnoc ó Ċiaɼɼaiġe, aguſ le binneaſ an ċeoil ſin do leanaḋ na daoine é. Ċeap ſé féin ɼoinnt ċeoil a ḃí ana-oiɼeaṁnaċ don ṗíb aguſ don ḟeadóig.

Maɼ leiſ an ḃfiliḋeaċt, Gaoluinn a ḃíoḋ aige i gcoṁnuiḋe. Ní haṁlaiḋ ná go ɼaiḃ an Béaɼla i ḃfaiſion an uaiɼ ſin, aguſ filí eile ag callaiɼeaċt aɼ a ndíċeall i mBéaɼla.

Ba ṁinic a ſgaoil Pead faoḃaɼ a ṫeangan aɼ ḋaoiniḃ, aguſ níoɼ ġeaɼɼaḋ gan fuil go dtí é, maɼ dálṫa fuɼṁóɼ na ḃfilí, " de ṁuinntiɼ ċáinte an ḃaill ſeo " dob eaḋ é.

Ċeap ſé geaɼɼa-ċuid aṁɼán, cuid acu i ḃfuiɼm aoɼṫa. Ní ḃeaḋ ſliġe anſo dá leaṫ, dá mbeidíſ go léiɼ againn, aċ iſ oṫ liom a ɼá ná fuilid. Geoḃfaɼ lioſta na n‑aṁɼán anſo, aguſ d'iaɼfainn go bog aguſ go cɼuaiḋ aɼ léiġṫeoiɼí An Ṁúſgɼaiġiġ dóiġ aguſ andóiġ a ċuaɼdaċ féaċaint an ḃféadfaimíſ cuɼ leiſ an lioſta, nú an méid aṫá i n‑eaſnaṁ aɼ ċuid deſ na haṁɼáin a ẛoláṫaɼ ſaɼa mbeiḋ ſé ɼó-ḋéanaċ.

An Lioſta

 • Aṁɼán na Feadóige (aoɼ)
 • Aoɼ aɼ Ċonċuḃaɼ na Muinge
 • " Níl mo ẛláinte aɼ fóġnaṁ "
 • " Iſ fada ḋom féin am' amaid gan ċéill "
 • Pead Buiḋe aɼ Doiɼín na Gɼéine
 • "A Ṁaṫúin Ḃig an Ġaɼgaiɼe"
 • Aṁɼán an Ċiſeáin
 • Cɼuaċ Ḋoṁnaill Uí Ríoɼdáin
 • Aṁɼán na cɼánaċ muice
 • Aṁɼán an ṁada ɼuaiḋ
 • An Cailín Aeɼaċ
 • Tuɼcail Ṗeig Ḃɼeá

Seán UA Cróinín.

An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 08–09
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 10–11
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 12–13
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaiġ 14–15
An Músgraiġeaċ uiṁiɼ 7
Leaṫanaċ 16